x
kvinna ler framfor dator i kontor

Priser och villkor

Fjärrvärmetaxan består av tre delar; Energiavgift, effektavgift och fast abonnemangsavgift. Nedan ser du fjärrvärmepriset för 2023. Samtliga priser är inklusive moms.

Pris fjärrvärme 2023

Energiavgift68 öre/kWh
Effektavgift320 kr/kW
Fast avgift2 725 kr

* Samtliga priser är inklusive moms

Prisförklaring

Fast avgift

En fast årsavgift som beslutas av Götene Vatten och Värme AB en gång om året. Betalas med lika delar varje månad.

Energiavgift

Rörlig avgift som beslutas av Götene Vatten & Värme AB en gång varje år. Avser den energi du använder. Kostnaden specificeras öre/kWh på fakturan.

Effektavgift

Grundar sig på fastighetens abonnerade effekt (maximala behov av värme). Storleken på den abonnerade effekten justeras varje år och baseras på de senaste två årens energiförbrukning. Kostnaden specificeras kr/kW på fakturan.

Förfrågan om att bli kund

Värmebehovsblankett

För att vi skall kunna ge er en korrekt kostnadskalkyl för anslutningsavgift samt ge korrekt information för er fastighet kring kostnaden för Fjärrvärmepriser så behöver vi få in uppgifter från er. Använd nedan Värmebehovsblankett, fyll i den antingen på egen hand eller att ni kontaktar oss så vi kan hjälpas åt.

Ladda ner din Värmebehovsblankett här

Allmänna avtalsvillkor

Avtal giltiga t.o.m 23-08-31

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor Konsument

Gäller från 2023-09-01

Dessa allmänna avtalsvillkor har den 9 mars 2023 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.

Det är inte säkert att du som kund upplever någon förändring alls kring denna uppdatering. Nedan kan du se de nya Allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare och konsument samt att det finns en förklarande sammanfattning av ändringarna.

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare 2023-09-01

Näringsidkare avtalsvillkor Sammanfattning ändringar

Allmänna avtalsvillkor Konsument från 2023-09-01

Konsument_avtalsvillkor Sammanfattning ändringar

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmeförordningen

Prisändringar under 2023

Vi har skickat ut informationsbrev för att informera fjärrvärmekunderna om en förändrad prislista på fjärrvärmen. Under de senaste två åren har våra förutsättningar för att leverera fjärrvärme påverkats av en pandemi, ett krig i Europa och i kölvattnet av detta även en energikris. Detta har drivit upp kostnader för både bränsle och transporter men även medfört ökade investeringskostnader till följd av ökade materialpriser. Ökade priser driver i sin tur upp inflationen vilket föranleder oss att från den 1 jan 2023 höja våra priser.

Nedan tabell visar den procentuella förändringen beroende på den förbrukning fastigheten har.

Den abonnerade effekten grundar sig på fastighetens maximala behov. Den abonnerade effekten justeras varje år och baseras på de senaste två årens energiförbrukning. Energiförbrukningen normalårskorrigeras och divideras sedan med ett kategorital.

Effektavgift=     Normalårskorrigerad årsenergianvändning    
kategorital

 

Indelning i kundkategorierna sker efter SCB-kod.
Kategori SVB-kod Kategorital Varm-
vattenandel
Småhus 210 1 900 30 %
Flerbostadshus 220 2 200 30 %
Lokaler 500 1 900 10 %

Prisexempel
Tabell 1. Kundkategori småhus
Årsförbrukning (kWh) Total kostnad per år Vara under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 15 485 kr 5 285 kr 10 200 kr
20 000 kWh 19 845 kr 6 245 kr 13 600 kr
30 000 kWh 28 245 kr 7 845 kr 20 400 kr
40 000 kWh 36 645 kr 9 445 kr 27 200 kr

Samtliga priser är inklusive moms

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Anslut till fjärrvärme?

Hör av dig till oss så berättar vi mer och återkommer med en offert.

Läs mer
man lyser ficklampa i skåp

Så Här fungerar fjärrvärmen

Att låta sin fastighet värmas av fjärrvärme är bekvämt och bekymmersfritt.

Läs mer
Två personer jobbar på gata och ler mot kameran

Fjärrvärme Götene och Hällekis

Så här producerar vi din fjärrvärme i Götene & Hällekis

Läs mer