x

Hållbar vattenanvändning

Använd det regnvatten som kommer naturligt till oss

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det ofta för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Klimatförändring innebär vattenförändring

Framöver kan vi räkna med varmare somrar och blötare vintrar. Vi måste vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten. En förlängd växtsäsong gör därför att den mängd regnvatten som silas ner i marken och bildar grundvatten minskar. Kraftigare skyfall och ökade temperaturer påverkar även vattenförsörjningen och kvaliteten på vattnet i de sjöar som förser oss med dricksvatten.

Förebygg översvämning och minska risken för skador

Efter torra perioder har marken svårare att ta emot vatten, då kan ett plötsligt regn orsaka översvämningar. Vid kraftiga regn och skyfall kan dessutom våra avloppsledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

  • Se över din källare och se till att inget fuktkänsligt står direkt på golvet.
  • Kontrollera att fönster och dörrar håller tätt.
  • Installera en avstängningsbar golvbrunn eller bakvattenstopp.
  • Koppla bort dina stuprör från ledningsnätet och led ut vatten i trädgården.
  • Plantera fler träd och undvik att anlägga hårda ytor som inte släpper igenom eller suger upp regn.

Använd vattnet hållbart

Det går åt mycket vatten när det är varmt. Då blir belastningen hög på vattenverk och ledningsnät, systemet hinner helt enkelt inte skicka ut vatten i samma takt som det används.

Här finns tips på hur du kan spara på vatten.

Vi är många som delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder mycket vatten samtidigt för att vattna planteringar och fylla pooler blir belastningen hög på våra vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används, och då sjunker trycket i kranarna. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsmedel. Vi måste därför värna om det vatten vi har, både vad vi släpper ut i vattnet och hur vi använder det vatten som kommer i kranen.