x

VA Kinnekulle

Status

Länsstyrelsens beslut från november 2019 (se Historik nedan), överklagades i maj 2023 av Hökastadens Vatten, Avlopp och Bredband ekonomiska förening. Överklagandet gällde att man inte anser att Hökastaden, Römossen och Medelplana ska bli verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. I oktober 2023 meddelade Länsstyrelsen att man inte ändrar sitt tidigare beslut, utan planen för VA i dessa områden kvarstår.

Sedan dess har ytterligare överklagan lämnats in från Götene kommun, och vi väntar nu på beslutet. Därmed är projektet satt på paus tills vi vet vad det slutgiltiga beslutet blir.

Historik

I november 2019 fick Götene kommun ett föreläggande, med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att bestämma verksamhetsområde för Hökastaden, Römossen och Medelplana samt genom en allmän VA-anläggning (vatten- och avloppsanläggning) se till att dessa områden får tillgång till dricksvatten och spillvatten. För Hökastaden och Römossen ska behovet vara tillgodosett senast den 31 december 2024 och för Medelplana senast den 31 december 2026. Länsstyrelsens beslut är taget utifrån en hälsoaspekt.

Verksamhetsområden ska antas av kommunfullmäktige, VA-huvudmannen ska bygga ut och äga nätet samt förmedla förbindelsepunkt till fastigheterna inom verksamhetsområdet. När detta är gjort ska fastigheterna betala en anläggningsavgift och därmed ingå i VA-kollektivet.
Verksamhetsområdet för Hökastaden och Römossen beslutades i Kommunfullmäktige den 21 november 2022.

Projektet att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till ovanstående områden drivs som en partnering, där Götene Vatten & Värme tillsammans med NCC under hösten 2022 till våren 2023 arbetar med en förstudie, det innebär att vi kommer ta fram underlag som tex teknikval, tillvägagångsätt för att nå områdena samt en kostnadsberäkning. 

Löpande information om projektet kommer ni hitta på vår hemsida www.gotenevatten.se  informationssidan är under uppbyggnad.
Det finns även en e-postadress VA-Kinnekulle@gotenevatten.se som du kan använda för eventuella frågor eller funderingar.

November 2022:

Vi har från Götene Vatten & Värme skickat informationsbrev till de fastighetsägare som innefattas av det föreslagna verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Hökastaden och Römossen. Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Föreslagna verksamhetsområde för Hökastaden och Römossen i den fas vi befinner oss i under november 2022 är enligt nedan kartor och fastighetsbeteckningar.

Förslag till VO för Hökastaden

Förslag till VO för Römossen