x
tre män och grävskopa gräver i marken

Driftinformation

Information om kommande Vattenmätarbyte

Götene Vatten & Värme AB kommer med start under hösten 2023 påbörja arbetet med att byta ut samtliga vattenmätare till digitala fjärravlästa. Det kommer ske område för område så alla kommer inte få detta under 2023 utan vi fortsätter in i 2024. Området vi avser starta med är Sil.

Med de fjärravlästa vattenmätarna behöver du som kund inte längre läsa av och rapportera mätarställningen till oss, detta kommer ske automatiskt. Du får som kund en bättre koll på din vattenförbrukning via din faktura och vi får ett säkrare underlag för din fakturering då risken för felavläsning och borttappade avläsningskort försvinner.

En annan fördel med de nya mätarna är att de akustiskt övervakar dricksvattennätet genom att lyssna efter ljudet av vattenläckor. Detta innebär att det blir möjligt att upptäcka dessa tidigt, vilket gör att vi kan vidta åtgärder snabbare och därmed minska vattenförlusterna.

Innan det med start under hösten är dags att påbörja utbytet av samtliga vattenmätare är det några saker Ni som fastighetsägare behöver tänka på och ev. åtgärda, innan vi är på plats för bytet.

Ni som fastighetsägare kommer när det är dags för er mätare att bytas i god tid tilldelas tid och datum för bytet.

Att tänka på inför bytet av vattenmätare

För att vi ska kunna byta din vattenmätare så enkelt och smidigt som möjligt, bör några saker kontrolleras och eventuellt åtgärdas av Er innan vi kommer. Endast vattenmätaren tillhör Götene Vatten & Värme, resten av installationen tillhör fastighetsägaren och det är denne som ansvarar för dess skick och placering. Hur mätarplatsen skall vara utformad kan ses i bild1.

Att tänka på:

  • Se över så att vattenmätaren, konsolen och ventilerna är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal innan vi kommer på besök. Lämplig utformning av mätarplatsen kan ses på bild 1.
  • Kontrollera att mätaren är monterad i en vattenmätarkonsol. Mätaren skall vara anpassad för en bygglängd på 190mm för de minsta mätarna men konsoler med justerad läng mellan 190-220mm är ok. Exempel på konsol kan se i bild 2.
  • Kontrollera att ledningar och ventilerna före och efter mätare är i bra skick och ventilerna går att manövrera. Kontrollera att ventilerna håller tätt vid stängning.
  • Kontrollera speciellt att ventilerna inte är av typen LK580, LK581.eller LK582. Om de är av denna typ måste de bytas innan besöket då de riskerar att orsaka läckage pga. ett fabrikationsfel på ventilen. Exempelbild på felaktig ventil finns som bild 3.

Kontakta din VVS firma om du behöver hjälp med att se över din installation.

Om det vid besöket visar sig att installationen är så utformad eller i sådant skick att utbyte ej är lämpligt tas en avgift för förgävesbesök ut enligt gällande taxa. Fastighetsägaren åläggs också att åtgärda bristerna.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Götene

VA-arbeten i Götgatan

Götene Vatten och Värme AB (GVV) utför schaktningsarbeten för att byta ut äldre VA- ledningar i Götgatan (del mellan Nygatan och Ringvägen)

Anledning till ledningsförnyelse

Enligt kommunens beläggningsplaner är Götgatan i behov av ny beläggning av asfalt.

Inför detta planeras också en omgestaltning av gatan samt att intilliggande grönområde kan nyttjas för dagvattenlösningar.

Innan ny asfaltering av gatan passar GVV på att förnya de kommunala VA- ledningarna i området.

Rätt dag- och dränvattenhantering inom fastigheten?

Götene Kommun har som så många andra kommuner i Sverige problem med tillskottatten i spillvattenledningsnätet. Tillkottsvattnet (inläckage, felkopplat dag- och dränvatten) orsakar bl.a. överbelastning på ledningsnätet och reningsverket.

I samband med kraftiga skyfall märks denna problematik främst genom översvämning av gatumark samt att vissa fastigheter i ert närområde kan drabbas av källaröversvämningar.

I takt med att GVV utför ledningsförnyelse på ledningarna i gatan kommer GVV även att kontakta de fastighetsägare vars hus har dag- och dräneringsvatten felkopplat till spillvattenledningsnätet.

Planerad start:                Under vecka 10. Arbetet förväntas vara klart under 2023.

Utförare:                        Götene Vatten och Värme AB, Grävtjänst i Götene AB

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel?

Vardagar 8-16
0511 – 38 64 80

Övrig tid (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg)
0515- 88 58 80

Är ditt ärende av mindre akut karaktär, använda gärna vårt formulär.

OBS! Visas inte meddelandet, ”Din felanmälan har nu skickats till oss”, när man tryckt på skicka-knappen, kontakta Kundservice 0511- 38 64 80.

grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Kontakta Götene Vatten & värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer
Tre män arbetar på gata

Fjärrvärme Götene Och Hällekis

Så här producerar vi din fjärrvärme i Götene och Hällekis

Läs mer
man pekar mot tv med statistik och en grupp med människor tittar på

Det här är Götene Vatten & Värme

Här finner du mer information om vårt företag.

Läs mer