Om fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Istället för att varje fastighet har en egen värmekälla får den som har fjärrvärme sin värme från en stor gemensam anläggning. Att låta sin fastighet värmas av fjärrvärme är bekvämt, bekymmersfritt och resurseffektivt. Hos oss nyttjar vi energin i rester från skogsindustrin samt spillvärme från industrin – sådant som annars skulle gått till spillo.

Fjärrvärme bygger på ett slutet system, precis som ett kretslopp. Enkelt förklarat värms vatten upp i värmeverket och leds sedan ut i ledningar till fastigheter som värms upp. Sedan leds det kalla vattnet tillbaks till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Allt du behöver i din fastighet är en fjärrvärmecentral som överför värmen i det inkommande vattnet, till husets eget värmesystem, som i sin tur värmer elementen eller vattnet i duschen.

Fliseldat på Västerbyverket i Götene

I Götene levererar vi värme till drygt 600 kunder med hjälp av ett ca 30 kilometer långt ledningsnät. Värmen produceras i Västerbyverket som även producerar ånga till Arla och Semper som används i deras processer.

Värmeverket består av en flispanna och två oljepannor. Flisen vi eldar är en blandning av stamvedsflis, grenar och toppar. Innan röken leds ut i skorstenen återvinns energi ur den varma rökgasen i en rökgaskondensor. Med den återvunna energin förvärms det kalla returvattnet från fjärrvärmenätet innan det värms upp helt igen av pannan.

Spillvärme i Hällekis

I Hällekis levererar vi värme till ett 40-tal kunder via ett 2,5 km långt ledningsnät. Värmen kommer i huvudsak från Svenska Foder, där deras spillvärme efter produktionen leds ut i fjärrvärmenätet. Vi har också en anläggning med två pelletspannor och två oljepannor som reserv, när vi inte kan få spillvärme från fabriken.