Utbyggnad av verksamhetsområden

Nya verksamhetsområden på Kinnekulle utreds fortfarande

Sedan en tid tillbaka har det planerats för nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i Medelplana, Hökastaden och Römossen på Kinnekulle.

Historik

I november 2019 fick Götene kommun ett föreläggande, med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att bestämma verksamhetsområde för Hökastaden, Römossen och Medelplana samt genom en allmän VA-anläggning (vatten- och avloppsanläggning) se till att dessa områden får tillgång till dricksvatten och spillvatten. Länsstyrelsens beslut är taget utifrån en hälsoaspekt.

Verksamhetsområden ska antas av kommunfullmäktige, VA-huvudmannen ska bygga ut och äga nätet samt förmedla förbindelsepunkt till fastigheterna inom verksamhetsområdet. När detta är gjort ska fastigheterna betala en anläggningsavgift och därmed ingå i VA-kollektivet.
Verksamhetsområden för Hökastaden och Römossen beslutades i Kommunfullmäktige den 21 november 2022.

Kostnaden för att bygga VA till dessa områden blir väldigt hög, och många fastighetsägare är missnöjda med beslutet och önskar inte ingå i ett verksamhetsområde. Götene kommun anser det inte lämpligt att utföra det här projektet, och har överklagat Länsstyrelsens beslut.

Nuläge (juni 2024)

Götene kommun har överklagat beslutet från Länsstyrelsen. Därmed finns ännu inget slutgiltigt beslut om verksamhetsområdena på Kinnekulle kommer att bli av, vilka fastigheter som i så fall kommer att ingå, och när projektet i så fall blir verklighet.