Dricksvatten

Dagligen produceras cirka fem miljoner liter dricksvatten till hushållen och industrierna i kommunen.

Götene vattenverk

Götene vattenverk försörjer Götene, Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem, Brännebrona samt delar av landsbygden med vatten.

Sjövatten pumpas från Vänern och leds via ledningar till infiltrationsdammarna där vattnet infiltreras, metoden kallas konstgjord infiltration. Råvatten pumpas ur grundvattentäkten och leds vidare till Götene vattenverk där det bereds till dricksvatten. Beredningen omfattar luftning, desinfektion med klor och pH-justering.

Läs mer om vattenproduktionen i Götene i denna artikel från Götene Tidning, mars 2024: Götenes dricksvatten prisat

Lundsbrunns vattenverk

Lundsbrunn har ett eget vattenverk som försörjer Lundsbrunn samt delar av Götene. Till Lundsbrunns vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar luftning, sandfilter (för att få bort möjliga höga halter av järn och mangan), pH-justering samt desinfektion med UV-ljus.

Årnäs vattenverk

Årnäs vattenverk förser Årnäs och Österäng med vatten. Till Årnäs vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar sandfilter, pH-justering och desinfektion med UV-ljus.

Hårdhet

 

Götene tätort och de orter som får vatten från Götene vattenverk (Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem och Brännebrona) har mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3-4°dH. Årnäs och Österäng har mycket mjukt vatten med en hårdhet på 2-2,5°dH. Lundsbrunns vatten är medelhårt med en hårdhet på c:a 7°dH.
Vatten med en total hårdhet (°dH) klassificeras på följande sätt:
0-2 dH – Mycket mjukt
2-5 dH – Mjukt
5-10 dH – Medelhårt
10-20 dH – Hårt
>20 dH – Mycket hårt

Samtliga orters dricksvatten har ett pH som ligger på cirka 8,0.

PFAS

1 januari 2026 införs gränsvärden för halten PFAS som får förekomma i vårt dricksvatten. PFAS4 är samlingsnamnet för de fyra farligaste formerna av PFAS: PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA. Gränsvärdet för PFAS 4 kommer vara 4 ng/l. De prover som vi under 2023 har tagit i våra vattenverk visar på nivåer väl under detta:

Götene vattenverk: 1,7 ng/l
Lundsbrunns vattenverk: 0,43 ng/l
Årnäs vattenverk: 0 ng/l

PFAS-halten i vårt dricksvatten kan variera över året. Därför kommer vi under 2024 att öka antalet provtagningar för att lära oss mer om dessa variationer, fortsätta säkerställa att vi har det bästa möjliga dricksvattnet, och vara väl rustade när det nya gränsvärdet införs.