Priser och villkor

Den gällande VA-taxan antogs i kommunfullmäktige den 19 juni 2023 och började gälla 1 juli 2023. Den nya VA-taxan följer en rekommendation från Svenskt Vatten som kallas P120 och består av fyra delar: en grundavgift, en kubikmeteravgift på den mängd du förbrukar, en bostadsenhetsavgift (eller tomtyteavgift för annan fastighet) samt dagvattenavgift.

Nedan följer en tabell av VA-taxan. För komplett information med förklaringar och undantag, se VA-taxan som ett separat dokument längst ner på sidan.

För bebyggd fastighet räknas brukningsavgiften ut enligt följande. Avgifterna är per fastighet och år.

Avgift Utan moms Med moms
a) Grundavgift per år
Bara vatten 700 kr 875 kr
Bara spillvatten 700 kr 875 kr
Både vatten och spillvatten 1400 kr 1750 kr
b) Kubikmeteravgift, per m³ levererat vatten
Bara vatten 8,10 kr 10,125 kr
Bara spillvatten 9,90 kr 12,375 kr
Både vatten och spillvatten 18 kr 22,50 kr
c) Bostadsenhetsavgift, per bostadsenhet och år för bostadsenhet
Bara vatten 430 kr 537,50 kr
Bara spillvatten 620 kr 775 kr
Både vatten och spillvatten 1050 kr 1312,50 kr
d) Tomtyteavgift, per påbörjat 100-tal m² tomtyta och år för annan fastighet
Bara vatten 430 kr 537,50 kr
Bara spillvatten 620 kr 775 kr
Både vatten och spillvatten 1050 kr 1312,50 kr
e) Dagvattenavgift, per m² tomtyta och år
Bara dagvatten gata 0,30 0,375
Bara dagvatten fastighet 0,30 0,375
Både dagvatten gata och dagvatten fastighet 0,60 0,75

Förklaring till de olika avgifterna

Grundavgift

Grundavgift betalas per fastighet och år. För varje extra vattenmätare (utöver en per fastighet) och/eller extra servis, dvs VA-anslutning (utöver en per fastighet) tas en extra grundavgift ut. De allra flesta har en anslutning och en vattenmätare, men större fastigheter kan i vissa fall ha fler. I din grundavgift betalar du för administration runt dig som kund, din fastighet och din anslutning.

Kubikmeteravgift

Kubikmeteravgiften baseras på din vattenförbrukning. I förbrukningssavgiften betalar du för de rörliga kostnader som finns på vattnets väg hem till dig och ut efter avloppet. Råvaran vatten tar vi från Vänern eller från grundvattnet, helt gratis, men vi har kostnader för att vattnet ska nå dig som konsument, exempelvis el för pumpar samt kemikalier och andra förbrukningsvaror som används för rening av ditt dricksvatten och framför allt av ditt spillvatten

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgift tas ut för bostadsfastigheter eller därmed jämställd fastighet.  Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för bostadsändamål eller vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. Exempel på sådana byggnader är: kontor, butik, skola, industri, lager, restaurang, sporthall.

I bostadsenhetsavgiften betalar du för din andel av VA-kollektivets gemensamma kostnader längs vattnets väg från sjön eller marken, via vattenverk, genom ledningar till alla kunder, ut genom avloppet till reningsverket, och sedan tillbaka ut i naturen. Avgiften går till drift och underhåll av ledningar, vattenverk och reningsverk. Några av insatserna märks tydligt, exempelvis vid grävarbeten. Andra aktiviteter kanske du inte ser, till exempel ombyggnationer i våra vatten- och reningsverk.

Tomtyteavgift (annan fastighet)

Annan fastighet är fastighet där den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus. Exempel på sådana fastigheter är: hamn, camping, idrottsplats, kyrkogård, obemannad bensinstation, parkeringsplats, biltvätt med skärmtak.

Annan fastighet betalar tomtyteavgfiten istället för bostadsenhetsavgift.

Dagvattenavgift

Om du betalar för dagvatten eller inte beror på var du bor; dagvattenhantering finns i våra så kallade verksamhetsområden, och det är i dessa områden dagvattenavgift betalas. Dagvattenavgiften består av två delar, dagvatten för fastighet och dagvatten för gata.

I dagvattenavgiften för fastighet betalar du för hantering av regnvatten som samlas upp från din tomtyta ner i dagvattenledningarna, framför allt från tak och dränering. Olika fastigheter belastar dagvattennätet olika mycket beroende på hur tomten ser ut, om det har gjorts egna lösningar med stenkista eller liknande, om man har gräsmatta eller plattsättning runt huset, och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att dagvattenledningarna (precis som vatten- och spillvattenledningar), måste underhållas och vi måste se till att hela systemet fungerar, oavsett hur mycket dagvatten just din fastighet belastar ledningsnätet. Därför delar alla som har dagvattenhantering runt sin fastighet på kostnaden för dagvattennätet. Notera också att dagvattenledningarnas syfte inte är att leda bort allt regnvatten så fort det regnar. Vid mycket regn är det naturligt att det bildas vattensamlingar. En del av vårt arbete är att bevaka detta och att hitta rätt nivå för dagvattenhantering.

I dagvattenavgiften för gata betalar du för din andel av VA-kollektivets gemensamma kostnader för dagvattenhantering på allmänna ytor, såsom gator och torg i kommunen.

Dagvattenavgiften för fastighet och gata är ihopslagen på fakturan, och den baseras på storleken på din tomt. I sällsynta fall finns fastigheter som bor i ett så kallat verksamhetsområde men ändå inte har en dagvattenledning vid sin fastighet. Dessa betalar bara dagvattenavgift för gata, inte för fastighet.

Villkor

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Relaterade dokument