Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, vägar och andra hårda ytor. Dagvattenledningarna fångar förutom dagvatten även upp dräneringsvatten från marken runt husgrunder och annan mark som dräneras.

Dagvattensystemets största utmaning är att stå emot kraftiga regn, då ledningarna kan bli fulla och leda till översvämningar.

Dagvatten renas inte

Vatten som rinner ner i dagvattenbrunnar, rör eller diken leds till närmaste vattendrag. Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar i vattnet.

Tvätta till exempel inte bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt och oljerester från bilen förs då helt orenade ut i naturen.

Koppla dagvattenledning rätt

Dagvatten får inte ledas till spillvattenledningarna eftersom det kan orsaka överfulla spillvattenledningar och källaröversvämningar vid regn. Det ger också en ökad belastning på reningsverket. I äldre bostadsområden är dessa felkopplingar vanliga, och innebär problem. Fastighetsägare är skyldiga att åtgärda detta.