x
Två personer i arbetskläder talar med kvinna i trädgård

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). 

Götene Vatten & Värme AB värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlas? 

Bolaget sparar och behandlar uppgifter om dig, så som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användaruppgifter för ”Mina sidor”, anläggnings-ID, mätarnummer samt bankuppgifter. Dessa uppgifter lämnar du när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, gör en felanmälan, gör in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Bolaget kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan till exempel komma från installatörer, folkbokföringsregistret, Skatteverket, Lantmäteriet samt allmänt tillgängliga källor.

Vad används personuppgifterna till? 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Götene Vatten & Värme AB, för bland annat följande ändamål:

– fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
– hantera och administrera frågor till vår kundtjänst.
– hantera och administrera felanmälningar.
– hantera och administrera byte eller underhåll av mätare.
– hantera, administrera och fakturera abonnemang.
– hantera och administrera installation och underhåll av anläggningar.
– för att kunna mäta din förbrukning av fjärrvärme och vatten.
– för att kunna informera dig om generell företagsinformation eller specifik information om våra tjänster.
– för att kontakta dig.
– få tillgång till ”Mina sidor”.
– för att skicka nyhetsbrev.
– för kundundersökningar, statistik och analysändamål.
– administrera autogiroansökningar.
– använda som underlag vid fakturering och bokföring.
– hantera och administrera arbetsansökningar.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter kan vara genom avtal eller rättsliga förpliktelser.

Bolaget sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgiften inte därefter behöver sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig används av bolaget samt de personuppgiftsbiträden som vi anlitar för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vad har du för rättigheter? 

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ut de personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det till exempel föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, exempelvis obetalda skulder.  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se 

Har du några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: 

Götene Vatten & Värme AB
533 80 Götene

man pekar mot tv med statistik och en grupp med människor tittar på

Kontakta Götene Vatten och Värme

Här finner du mer information om vårt företag.

Läs mer
Två personer jobbar på gata och ler mot kameran

Vill du bli en av oss?

Vill du tillhöra ett framstående företag som jobbar med samhällsviktiga frågor?

Läs mer
grupp med manniskor sitter vid bord och pekar pa kartor

Kontakta Götene Vatten & värme

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Läs mer