Inom verksamhetsområde

Fastigheter inom ett verksamhetsområde måste anslutas till VA-ledningsnätet och fastighetsägaren blir kund hos oss.

Flytta in i ansluten fastighet

Om du har köpt en fastighet inom ett verksamhetsområde som redan är ansluten till VA-nätet så behöver du bara meddela oss att du flyttar in. Vi lägger då upp dig som ny kund hos oss.

Om fastigheten har den gamla typen av vattenmätare (ej fjärravläst) så meddelar du eller den tidigare ägaren även vattenmätarens mätarställning vid tidpunkten för flytten, så att ingen av er behöver betala för den andres vattenförbrukning.

Bygga nytt

Anläggningsavgift

Om du har köpt en tomt och ska bygga hus, behöver vi först reda ut om det finns en VA-förbindelsepunkt, och om anläggningsavgiften i så fall är betald. Om du köper en tomt av Götene kommun finns ofta en förbindelsepunkt och avgiften är betald, men inte alltid. Om anläggningsavgiften inte är betald av den du köpt tomten av så är det du som ny fastighetsägare som ska betala anläggningsavgiften. Hör av dig till oss, så tittar vi på detta.

Byggvatten

Du behöver inte betala brukningsavgifter för vatten och avlopp förrän huset är klart och vi har installerat en vattenmätare hos dig. Om du behöver byggvatten under tiden för byggnationen kan vi erbjuda det till en kostnad motsvarande kubikmeteravgiften för 50 m³ vatten och spillvatten enligt gällande taxa, se Priser och villkor.

Inkoppling och vattenmätare

Du som fastighetsägare ansvarar för grävning och ledningarna mellan förbindelsepunkten och huset.

När huset är byggt och det är dags att koppla ihop fastighetens ledningar med huvudledningen krävs en servisbesiktning. Det innebär att någon från Götene Vatten & Värme kommer ut och kontrollerar att anslutningen mellan fastighetens ledningar och våra ledningar är rätt utförd. Tidsbokning för servisbesiktning behöver göras en till två veckor innan det är dags för ihopkopplingen.

I din fastighet iordningställer du en vattenmätarplats, där vi vid inkopplingen installerar en vattenmätare. När detta är klart kan du börja använda vattnet, och du blir debiterad för brukningsavgifter för de VA-tjänster fastigheten har.

 

Kontakt

Kontakta oss när du är ny fastighetsägare och ska bli kund.

Kontakt

Vattenmätarplats

Vattenmätarplatsen ska uppfylla samma krav som vi listar på sidan Innan vattenmätarbytet.

Innan vattenmätarbytet

Priser och villkor

Se sidan priser och villkor för mer information om avgifterna

Priser och villkor

Ledningsnät

Bra information om ledningsnätet hittar du här.

Ledningsnätet