x
man står framför centrumhuset och visar ipad för kunder

Priser och villkor

Den nya VA-taxan antogs i kommunfullmäktige den 19 juni 2023 och gäller från 1 juli 2023. Första fakturan på vatten med nya taxan kommer således i början på oktober. Den nya VA-taxan följer en rekommendation från Svenskt Vatten P120 och består av fyra delar: en grundavgift, en kubikmeteravgift på den mängd du förbrukar, en bostadsenhetsavgift (eller tomtyteavgift för annan fastighet) samt dagvattenavgift.

Nedan följer en enkel tabell av VA-taxan. För komplett information, se pdf:

Ny VA-Taxa för Götene Kommun från 2023-07-01

För bebyggd fastighet räknas brukningsavgiften ut enligt följande. Avgifterna är per fastighet och år.

Vatten, kr (utan/med moms) Spillvatten, kr (utan/med moms) Summa utan moms, kr Summa med moms, kr
a)Grundavgift, per år700 / 875700 / 87514001750
b)Kubikmeteravgift, per m3 levererat vatten8,10 / 10,1259,90 / 12,3751822,50
c)Bostadsenhetsavgift, per bostadsenhet och år för bostadsfastighet430 / 537,50620 / 77510501312,50
d)Tomtyteavgift per påbörjat 1000-tal m2 tomtyta och år för annan fastighet430 / 537,50620 / 77510501312,50
Dag.
fastighet, kr (utan/med moms)
Dag.
gata, kr (utan/med moms)
Summa utan moms, kr Summa med moms, kr
e)Dagvattenavgift, per m2 tomtyta och år 0,30 / 0,375 0,30 / 0,375 0,600,75

Exempel

Exemplet visar en uträkning för en villa med 1000 m2 tomt och en förbrukning på 150 m3 vatten.

Uträkning Summa (inkl moms)
a)Grundavgift1 x 17501750 kr
b)Kubikmeteravgift150 x 22,503375 kr
c)Bostadsenhetsavgift1 x 1312,50 1312,50 kr
d)Tomtyteavgift (endast annan fastighet)0 x 1312,500 kr
e)Dagvattenavgift1000 x 0,75750 kr
Summa7187,50 kr

Kommentar om den nya VA-taxan

Eftersom den nya taxan bygger på andra parametrar än tidigare kan vi inte säga generellt hur du som kund påverkas. För en del kommer det att bli dyrare, för en del blir det nästan ingen skillnad mot förut, och för en del blir det till och med billigare. På det stora hela innebär taxa-ändringen dock en höjning, och det beror på att vi har högre kostnader nu än tidigare. Dessutom har intäkterna från tidigare taxa på sista tiden inte räckt för att täcka de faktiska kostnaderna för vatten och avlopp, så det måste vi åtgärda. Ledningarna i vatten- och avloppsnätet är gamla och behöver kontinuerligt underhållas, och detta är inte görbart i längden om vi skulle hålla fast vid en för låg taxa.

VA-taxan sätts enligt en självkostnadsprincip. Vi strävar efter nollresultat, vi ska inte gå med vinst. Men vi måste också se till att vi inte går med förlust, avgifterna vi tar ut ska kunna bära kostnaderna.

Med den nya taxan är en större del av avgiften fast och en mindre del rörlig. Det beror på att det är så våra kostnader ser ut, rörnätet och våra anläggningar har en stor del fasta utgifter oberoende av förbrukning. Men självklart finns vattenförbrukning kvar som en parameter, och det går fortfarande att spara pengar genom att minska sin vattenförbrukning.

Vår verklighet ändras i takt med tiden. Vi ser klimatförändringar som innebär att extrema väder med skyfall blir allt vanligare, vilket höjer kraven på omhändertagande av dagvatten. Hushållen har alltmer kemikalier i sin vardag, vilket ger upphov till nya regler på rening av avloppsvattnet, osv. Precis som alla andra drabbas vi även av ökade kostnader i samhället (el, drivmedel etc.). Speciellt påverkade är vi av att kemikalierna vi behöver för att rena spillvatten har skenat i pris de senaste åren p g a kriget i Ukraina.

En höjning av VA-taxan är inget vi gör lättvindigt för att vi kan, det är något vi gör motvilligt för att vi måste. Vi måste tänka på hela VA-kollektivet, nu och i framtiden. Vi kan inte ta enkla pluspoäng och hålla kvar vid alltför låga avgifter, för att sedan inte ha ekonomi att förvalta och klara framtidens utmaningar.

Fullständiga taxevillkor

VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Götene kommun

Frågor och svar om den nya taxan

När man använder en tjänst väldigt lite så kan man tycka att det också ska vara väldigt billigt. I den gamla taxan var det så, vattenförbrukningen var en större del av den totala kostnaden än den är nu. Taxan är nu omgjord till att bli mer rättvis, vilket kan vara svårt att förstå när man är van vid den gamla taxan och är bland de som gynnades av det gamla upplägget.

Råvaran vatten tar vi från Vänern eller från grundvattnet – helt gratis. Vi har inget råvarupris som gör att den som förbrukar lite vatten automatiskt innebär mindre kostnad för oss. Det finns några kostnader som ökar när vattenanvändningen är hög och minskar när vattenanvändningen är låg, t ex el till våra pumpar. Därför är vattenförbrukningen en faktor även i den nya taxan.

Den största delen av våra kostnader är i princip oberoende av hur mycket vatten varje anslutet hushåll eller företag förbrukar. Oavsett exakt hur många kubikmeter vatten som flödar i varje rör så måste det underhållas av personal, bytas ut om det skulle läcka, osv. Vattenverk, reningsverk och ledningsnät är dimensionerade efter storleken på området där vi verkar. Vårt ledningsnät ska ha kapacitet att leverera vatten till varje ansluten kund. Ett hushåll eller företag som idag inte använder särskilt mycket vatten kan i framtiden säljas eller lägga om sin verksamhet till att förbruka mer, så en låg vattenförbrukning idag gör inte att vi kan ”dra ner” på något i vår verksamhet.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Alla kommuner/VA-bolag tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna; vi får inte gå med vinst. Kommuner har olika förutsättningar när det gäller befolkning och yta – men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Därför varierar avgifterna över landet.

En del upplever att vi borde ha informerat mer om arbetet kring den nya taxan, för att förbereda på en höjning. Arbetet med den nya taxan har pågått under en längre tid. Vi har följt arbetet som branschorganisationen Svenskt Vatten haft att ta fram de nya parametrarna i P120, vi har räknat på vad taxorna behöver vara för att vi ska kunna täcka kostnaderna och hur de ska fördelas på de olika parametrarna. Förslaget har sedan diskuterats och beslutats i kommunfullmäktige, där beslutet som togs 19 juni 2023 var att taxan skulle börja gälla 1 juli 2023. Det är alltså inte Götene Vatten & Värme som beslutar om taxan, vilket gör att vi inte kan ”äga frågan” från start till mål.

Så fort beslutet var taget informerade vi på fakturan som skickades ut i början av juli att en ny taxa börjat gälla, med hänvisning till mer information på vår hemsida. Vi ser nu att detta inte har varit tillräckligt, vi förstår kritiken och tar den till oss inför framtiden.

Vi vill uppmuntra alla kommuninvånare att följa frågorna som tas upp i kommunfullmäktige, då många av dem berör invånarna på kort eller lång sikt.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Bland annat går pengarna till olika projekt och åtgärder för att säkra ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden. Några av insatserna märks tydligt, som exempelvis vid grävarbeten. Andra aktiviteter kanske du inte ser. Vi bygger för framtiden och gör de nödvändiga investeringarna, med stor kunskap och utan att gå med vinst. Du får ett säkert livsmedel dygnet runt, året om. När du är ledig har några av oss beredskap, redo att rycka ut om något skulle hända.

Dagvatten är regn- och smältvatten som behöver ledas bort från gator och tomter. Det finns flera sätt att ta hand om detta vatten. I vissa områden har vi ledningar för regn- och smältvatten. En del av kostnaden för underhåll av dessa ledningar betalas med din avgift.

Om du betalar för dagvatten eller inte beror på var du bor; dagvattenhantering finns i våra så kallade verksamhetsområden, och det är i dessa områden dagvattenavgift betalas. Dagvattenavgiften består av två delar, dagvatten för fastighet och dagvatten för gata.

I dagvattenavgiften för fastighet betalar du för hantering av regnvatten som samlas upp från din tomtyta ner i dagvattenledningarna, framför allt från tak och dränering. Olika fastigheter belastar dagvattennätet olika mycket beroende på hur tomten ser ut, om det har gjorts egna lösningar med stenkista eller liknande, om man har gräsmatta eller plattsättning runt huset, och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att dagvattenledningarna (precis som vatten- och spillvattenledningar), måste underhållas och vi måste se till att hela systemet fungerar, oavsett hur mycket dagvatten just din fastighet belastar ledningsnätet. Därför delar alla som har dagvattenhantering runt sin fastighet på kostnaden för dagvattennätet. Notera också att dagvattenledningarnas syfte inte är att leda bort allt regnvatten så fort det regnar. Vid mycket regn är det naturligt att det bildas vattensamlingar. En del av vårt arbete är att bevaka detta och att hitta rätt nivå för dagvattenhantering.

I dagvattenavgiften för gata betalar du för din andel av VA-kollektivets gemensamma kostnader för dagvattenhantering på allmänna ytor, såsom gator och torg i kommunen.

Dagvattenavgiften för fastighet och gata är ihopslagen på fakturan, och den baseras på storleken på din tomt. I sällsynta fall finns fastigheter som ligger i ett så kallat verksamhetsområde men ändå inte har en dagvattenledning vid sin fastighet. Dessa betalar bara dagvattenavgift för gata, inte för fastighet. Observera att detta gäller de som inte har en anslutningspunkt vid sin fastighet. Finns en anslutningspunkt så har man tillgång till tjänsten och betalar för den, oavsett hur mycket eller lite man väljer att nyttja den.

Eftersom den nya taxan grundar sig på andra parametrar än tidigare har vi gått igenom våra register och gjort vårt yttersta för att se till att vi har rätt information om våra kunder. Det har inneburit en hel del manuellt arbete och vi kan även ha missat fastigheter som vi borde ha kikat närmare på och hanterat manuellt. Vi ber er ha förståelse för detta och meddela oss om något verkar konstigt eller felaktigt, så tittar vi på det och ändrar om det behövs. Självklart vill vi att det ska vara rätt!

Den nya VA-taxan innebär förändringar för VA-kostnaden i schablonabonnemang som vi borde ha informerat om på ett tydligare sätt än vi gjorde. Vi ber om ursäkt för detta!

Precis som andra hushåll betalar schablonkunder en grundavgift, en bostadsenhetsavgift och, beroende på var man bor, eventuellt en dagvattenavgift. Som så kallad schablonkund betalar man sedan en schablonavgift istället för att betala för den verkliga vattenförbrukningen. Schablonavgiften motsvarar en förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år.

Vi har ett litet antal schablonkunder som tidigare har betalat för enbart halva året. Möjligheten till halvår är borttagen i den nya taxan, i och med att taxan är justerad efter de faktiska och fasta kostnader som är lika över året. Detta innebär att dessa schablonkunder får en betydligt högre avgift än tidigare, eftersom halvårsdebiteringen var extremt fördelaktig.

Har man låg vattenförbrukning kan det vara lönsamt att installera en vattenmätare istället för att betala schablonavgift. Med en vattenmätare betalar du samma fasta avgifter som idag, men istället för schablonavgiften betalar du för den mängd vatten du faktiskt använder. De vattenmätare som sitter hos våra kunder ägs av oss. Det innebär att du inte behöver köpa en egen mätare, men du behöver ge oss tillgång till en plats i din fastighet där mätaren monteras. Denna plats behöver iordningställas av ett VVS-företag innan vi kan installera en vattenmätare i din fastighet.

Kostnaden för att iordningställa en vattenmätarplats varierar beroende på förutsättningarna i fastigheten. I vissa fastigheter är det en enkel åtgärd, i andra kan det krävas viss ombyggnation. Om det inte finns någon lämplig plats inomhus kan en vattenmätarbrunn utomhus vara ett lämpligt alternativ. Detta är ett arbete för ett VVS-företag, så kostnaden för vattenmätarplatsens iordningställande får du från företaget du väljer att anlita.

Vattenmätaren tillhör oss, den behöver du inte betala något för. I vanliga fall tas en avgift för arbetet att sätta in en ny vattenmätare första gången, men för schablonkunder som väljer att installera en vattenmätare under 2023/2024 har vi beslutat att göra detta utan extra kostnad (ordinarie pris 2 400 kr).

Gör så här för att byta till vattenmätare:

  1. Kontakta ett VVS-företag och förklara att du önskar iordningsställa en plats för vattenmätare. VVS-företagen vet hur en vattenmätarplats ska se ut, men kontakta vår kundservice om det är några oklarheter. Du står för kostnaden för denna åtgärd, och betalar VVS-företaget för deras arbete.
  2. När vattenmätarplatsen är klar, kontakta vår kundservice. Vi bokar in ett besök då vi kontrollerar platsen och sätter upp mätaren.
  3. När vattenmätaren är igång ändrar vi ditt abonnemang så att du betalar för din faktiska vattenförbrukning istället för schablonavgiften.

Om du är nöjd med ditt schablonabonnemang behöver du inte göra någonting.

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412) och ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna VA-anläggning.

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområden finns hos Götene Vatten & Värme AB.

Två män pratar vid skivbord

Ska du flytta?

Här registrerar du enkelt både in- och utflytt.

Läs mer
två män i arbetskläder kliver ur bil vid kontor

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor

Läs mer
tre män och grävskopa gräver i marken

Vill du ansluta din fastighet?

Allt du behöver veta för att bli kund hos oss.

Läs mer